Skip to Main Content

Rady nadzorcze w Polsce Niewykorzystany potencjal

April 2017

W niniejszej publikacji przedstawione zostały wyniki projektu badawczego Rady nadzorcze. Niewykorzystany potencjał?  zrealizowanego przez Centrum Rad Nadzorczych we współpracy z firmą doradczą Spencer Stuart. Badanie przeprowadził zespół naukowców z trzech czołowych warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego. Celem badania było zrozumienie, czy i w jaki sposób rady nadzorcze uczestniczą w kreowaniu wartości spółek. W badaniu wzięło udział dwudziestu jeden profesjonalnych członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, którzy łącznie zgromadzili doświadczenia z blisko 150 rad.

Executive Summary

  • Prezesi i członkowie zarządu pochodzą często z rekrutacji wewnętrznej i ich doświadczenie jest ograniczone do jednej branży, a czasem pojedynczej firmy.
  • Członkowie rad nadzorczych mają zwykle szerszą perspektywę i bezpośrednie doświadczenia profesjonalne z wielu branż i funkcji publicznych.
  • W utrwalonej w Polsce praktyce ładu korporacyjnego właścicielem procesu strategii jest najczęściej zarząd.
  • Rada nadzorcza powinna odgrywać ważną rolę w procesie formułowania, zatwierdzania i monitorowania strategii.
  • Wpływ pakietu dobrych praktyk ładu korporacyjnego promowanych przez GPW na relacje pomiędzy radą nadzorczą, akcjonariuszami i zarządem firmy jest umiarkowany.
  • Kluczem do lepszego wykorzystania potencjału rad nadzorczych jest przekonanie akcjonariuszy, że mogą skorzystać na aktywnym zaangażowaniu rady w kwestie o strategicznym znaczeniu dla perspektyw rozwoju ich spółki.