Skip to Main Content

Polityka dotycząca prywatności i plików cookie

Wstęp

Spencer Stuart dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Pani/Pana danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera skrócony opis naszej polityki dotyczącej gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania Pani/Pana danych osobowych, środków bezpieczeństwa stosowanych przez Spencer Stuart w ramach ochrony tych danych oraz praw przysługujących Pani/Panu w tym zakresie.

Informacje, które gromadzimy

Spencer Stuart jest firmą zajmującą się doradztwem w zakresie oceny przywództwa oraz w zakresie poszukiwana osób na stanowiska kierownicze; w celu świadczenia tych usług Spencer Stuart gromadzi, wykorzystuje i przechowuje różne niezbędne dane osobowe.

Dane gromadzone przy poszukiwaniu osób na stanowiska kierownicze

Jeśli jest Pani/Pan potencjalnym kandydatem na stanowisko kierownicze, na które prowadzimy poszukiwania, kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych mogą obejmować: dane kontaktowe (e-mail, adres, numer telefonu), przebieg kariery zawodowej, przebieg edukacji, aktywność społeczną, szczegóły dotyczące wynagrodzenia (o ile obowiązujące przepisy prawne zezwalają na ich podawanie), doświadczenie zawodowe, języki, zdjęcia, indywidualne kompetencje i preferencje, cechy osobowości oraz charakteru, profil zawodowy, kompetencje do sprawowania funkcji kierowniczych, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej (jeśli mają zastosowanie), dane identyfikacyjne (stan cywilny, płeć, obywatelstwo) oraz historię kontaktów. Niniejsze dane mogą zostać uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, za pośrednictwem publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich, np. źródeł/osób udzielających referencji, Pani/Pana profilu zawodowego w mediach społecznościowych, wiadomości oraz naszych podwykonawców zajmujących się weryfikacją między innymi historii zatrudnienia i statusu akademickiego.

Jedną z zasad Spencer Stuart jest niepozyskiwanie informacji szczególnie chronionych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to ustawowo wymagane do celów rekrutacji. Odradzamy udzielania informacji o takim charakterze, jeśli nie będzie to konieczne.

Dane dotyczące doradztwa w zakresie oceny przywództwa

Jeśli uczestniczy Pani/Pan w badaniu indywidualnego stylu (Individual Style Profile) lub jest Pani/Pan poddawana(-y) ocenie w ramach świadczonych usług, możemy gromadzić takie informacje, jak Pani/Pana imię, nazwisko i adres e-mail, informacje na temat stylu kulturowego, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, szczegóły dotyczące Pani/Pana zatrudnienia, zakresu obowiązków, Pani/Pana profesjonalnych poglądów i opinii, a także inne informacje i odpowiedzi udzielane przez Panią/Pana podczas procesu oceny i rozmów kwalifikacyjnych. Podawanie dodatkowych danych osobowych, takich jak wiek, płeć i pochodzenie etniczne jest dobrowolne i nie wpływa na wyniki ocen.

Dane dotyczące osób udzielających referencji lub źródeł

Jeśli jest Pani/Pan osobą, która udziela osobistych referencji lub informacji zwrotnych na temat kandydata (w zależności od sytuacji zostanie Pani/Pan zaklasyfikowany(-a) jako osoba udzielająca referencji lub tzw. ‘źródło’), możemy gromadzić i przetwarzać Pani/Pana dane kontaktowe, określone informacje zawodowe (np. tytuł, zawód, kwalifikacje lub historię zatrudnienia) oraz Pani/Pana powiązanie z kandydatem. Informacje te możemy uzyskiwać bezpośrednio od Pani/Pana, od kandydata lub z publicznie dostępnych źródeł. Wspomniane informacje będziemy wykorzystywać do zbierania danych na temat odpowiedniego potencjalnego kandydata, np. Pani/Pana powiązania z potencjalnymi kandydatami, doświadczenia w kontaktach z nimi oraz opinii o nich. Żadne dostarczone przez Panią/Pana referencje lub informacje zwrotne na temat kandydata nie będą przypisywane bezpośrednio Pani/Panu, jeśli zostaną udostępnione osobom trzecim. Możemy również wykorzystywać Pani/Pana dane kontaktowe do kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie naszych usług, które naszym zdaniem mogą Panią/Pana zainteresować.

Dane dotyczące klientów i dostawców

Jeśli jest Pani/Pan klientem lub dostawcą Spencer Stuart, będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje o Pani/Pana spółce i osobach zatrudnionych w niej w celu wywiązania się ze swoich obowiązków względem Pani/Pana oraz w celu rozwijania naszej współpracy biznesowej. Gromadzone dane będą z reguły obejmować Pani/Pana dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, tytuł zawodowy i historia działalności dotycząca naszych usług).

Miejsce przechowywania danych osobowych – wiążące zasady korporacyjne

Gromadzone dane osobowe są przechowywane w globalnej bazie danych stanowiącej własność Spencer Stuart, która jest dostępna we wszystkich biurach Spencer Stuart na całym świecie. Pełna lista naszych biur znajduje się na naszej stronie internetowej (www.spencerstuart.com/global-locations). Aby zagwarantować stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, oprócz praktyk ochrony prywatności określonych w niniejszej polityce prywatności, firma Spencer Stuart ustaliła zbiór wiążących zasad korporacyjnych zatwierdzony przez szereg organów regulacyjnych ds. ochrony prywatności w Unii Europejskiej. Wspomniane wiążące zasady korporacyjne stanowią zobowiązanie Spencer Stuart do odpowiedniej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych kandydatów i osób poddanych ocenie bez względu na to, gdzie dane są przechowywane. Pełny egzemplarz wiążących zasad korporacyjnych jest dostępny tutaj.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wiążących zasad korporacyjnych, prosimy o wysłanie wiadomość e-mail do Spencer Stuart na adres: privacy@spencerstuart.com.

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób niezgodny z treścią niniejszej Polityki Prywatności oraz dołożymy wszelkich starań, aby dane były dokładne, kompletne, aktualne oraz wiarygodne dla celów, jakim mają służyć.

Dane dotyczące kandydatów i oceny

Dane są wykorzystywane w toku zwykłej działalności w celu świadczenia naszych usług na rzecz klientów. Mogą to być m.in. ocena Pani/Pana przydatności na stanowiska kierownicze oraz stanowiska w radach nadzorczych, przedstawianie Pani/Pana jako potencjalnego kandydata potencjalnym pracodawcom (klientom Spencer Stuart), kontaktowanie się z Panią/Panem w celu wykonania określonego zadania (poszukiwanie osób na stanowisko kierownicze lub ocena) lub weryfikacja danych w Pani/Pana profilu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane osobom trzecim angażowanym przez nas do świadczenia takich usług, jak weryfikacja statusu akademickiego lub ścieżki zawodowej oraz zdarzeń z przeszłości w zakresie, w jakim wykonywane czynności sprawdzające będą właściwe i zgodne z przepisami prawa miejscowego. Dostęp do Pani/Pana danych będą mogli mieć również zewnętrzni kontrahenci, świadczący dla nas usługi przechowywania dokumentów, którzy są zobligowani do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz z niniejszą Polityką Prywatności. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane osobom udzielającym referencji lub tzw. ‘źródłom’ w celu uzyskania dodatkowych informacji na Pani/Pana temat, abyśmy mogli przekazać dokładniejszy profil naszym klientom.

Ponadto, Pani/Pana informacje mogą również być udostępniane w razie konieczności właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, organom państwowym lub sądom w celu egzekwowania naszych ustawowych uprawnień, ochrony Pani/Pana interesów lub na mocy obowiązującego prawa.

Dane dotyczące osób udzielających referencji lub tzw. ‘źródeł’

Gromadzone dane będziemy wykorzystywać do uzyskiwania informacji na temat Pani/Pana doświadczenia w kontaktach z określonym lub potencjalnym kandydatem oraz opinii na jego temat. Jeśli kandydat przekaże nam Pani/Pana dane, jako osoby udzielającej referencji, możemy udostępnić Pani/Pana dane kontaktowe naszym klientom, aby umożliwić im ocenę przydatności kandydata na określone stanowisko. Referencje, opinie lub informacje zwrotne przekazywane przez Panią/Pana, jako osobę udzielającą referencji lub tzw. ‘źródło’ nie będą w żadnym wypadku przypisywane bezpośrednio Pani/Panu, jeśli zostaną udostępnione klientowi. Możemy również wykorzystywać Pani/Pana dane kontaktowe do kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie naszych usług, które naszym zdaniem mogą Panią/Pana zainteresować.

Dane dotyczące klientów i dostawców

Gromadzone dane będą wykorzystywane w kontekście świadczenia naszych lub Pani/Pana usług. Możemy również wykorzystywać dane do innych celów biznesowych, w tym analizy danych, analizy porównawczej i celów statystycznych. Możemy również wykorzystywać gromadzone dane kontaktowe do kontaktowania się z Panią/Panem w sprawie naszych usług, które naszym zdaniem mogą Panią/Pana zainteresować.

Kapitał intelektualny

Co jakiś czas będziemy kontaktować się z Panią/Panem, aby udostępniać nasze materiały firmowe i wiedzę ekspercką, jeśli uznamy, że mogą one Panią/Pana zainteresować lub odnosić się do funkcji pełnionej przez Panią/Pana w organizacji. Może Pani/Pan w dowolnym momencie zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania tych materiałów.

Organizacja imprez

Co jakiś czas możemy wysyłać Pani/Panu zaproszenia na imprezy branżowe lub związane z Pani/Pana stanowiskiem, np. na kolację lub imprezę charytatywną. Może Pani/Pan w dowolnym momencie zgłosić chęć rezygnacji z otrzymywania tych zaproszeń.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania przez Spencer Stuart danych osobowych opisanych w niniejszej polityce będzie uzależniona od uzyskanych danych osobowych oraz kontekstu ich uzyskania.

Będziemy przetwarzać podstawowe dane osobowe od Pani/Pana, takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu), informacje, które zazwyczaj zostałyby umieszczone w życiorysie (przebieg edukacji, przebieg zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, historię wynagrodzeń, jeśli zezwalają na to przepisy prawa miejscowego), kompetencje, a także dodatkowe informacje, które pomogą nam powiązać Panią/Pana z aktualnie prowadzonym przez nas projektem rekrutacyjnym (np. zainteresowania zawodowe lub otwartość na relokację w inne miejsce), lub dane uzyskane przez nas w kontekście usług doradztwa z zakresu oceny przywództwa na podstawie uzasadnionych interesów, pod warunkiem że przetwarzanie takich informacji nie narusza Pani/Pana własnych interesów prywatności ani Pani/Pana praw i wolności wynikających z przepisów prawnych.

Po przejściu do kolejnych etapów procesu rekrutacji poprosimy Panią/Pana o podpisanie formularza zgody na dalsze czynności przetwarzania, jak np. dodatkowe informacje na temat Pani/Pana doświadczenia zawodowego, informacje podane przez Panią/Pana podczas rozmów kwalifikacyjnych, informacje uzyskane poprzez stosowanie naszych własnych technik i narzędzi oceny, wrażliwe informacje osobowe (jeśli zdecyduje się Pani/Pan dobrowolnie je udostępnić), a także każdą wiedzę przekazywaną przez nas naszym klientom.

W razie konieczności uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem:privacy@spencerstuart.com.

Bezpieczeństwo i integralność danych

W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, utrzymywania dokładności danych oraz zapewnienia prawidłowego wykorzystywania informacji, firma Spencer Stuart wdrożyła odpowiednie procedury prawne, fizyczne, techniczne oraz procedury bezpieczeństwa w ramach ochrony poufności oraz zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych, a także niedopuszczenia do przypadkowej utraty, nieautoryzowanego dostępu lub niedozwolonego przetwarzania. Wspomniane środki będą weryfikowane wraz z upływem czasu i aktualizowane pod kątem zgodności z innowacjami prawnymi i technologicznymi.

Przechowywanie

Spencer Stuart będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów, dla których są gromadzone i wykorzystywane. Przy przechowywaniu Pani/Pana danych będziemy kierować się następującymi kryteriami:

  • Będziemy przechowywać dane osobowe przez cały okres utrzymywania aktywnej współpracy z Panią/Panem;
  • Po ustaniu naszej współpracy Pani/Pana dane osobowe mogą być wciąż przydatne do naszych bieżących lub przyszłych uzasadnionych celów biznesowych – np. możemy być zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych w swojej dokumentacji biznesowej, jeśli jest Pani/Pan finalnym kandydatem zatrudnionym przez naszego klienta w związku z prowadzonym przez nas procesem rekrutacyjnym lub abyśmy mogli ustalić lub wyegzekwować swoje ustawowe prawa bądź też ich bronić;
  • Określone dane mogą być przechowywane obowiązkowo, aby wykazać, że spełniamy wymogi i wywiązaliśmy się z zobowiązań wobec naszych klientów lub abyśmy wciąż mogli wywiązywać się z zobowiązań po wykonaniu określonego zadania na rzecz naszych klientów.

Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, usuwania, poprawiania, aktualizowania lub uzupełniania swoich danych osobowych, żądania przekazania Pani/Pana danych osobowych do osoby trzeciej lub żądania zaniechania dalszych kontaktów ze strony Spencer Stuart. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, poproszenia nas o ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zażądania przekazania Pani/Pana danych osobowych do osoby trzeciej lub wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W przypadku zamiaru skorzystania z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@spencerstuart.com.

Jeśli poprosi nas Pani/Pan o usunięcie swoich danych osobowych z naszej bazy danych, prosimy pamiętać, że możemy wciąż przechowywać minimalną ilość danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, aby nie dopuścić do dalszych kontaktów, zarejestrować Pani/Pana życzenie dotyczące usunięcia danych oraz prowadzić ewidencję danych ujawnianych naszym klientom.

Ponadto, jeśli gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, możliwe jest wycofanie zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie dokonywane przed wycofaniem ani też nie będzie mieć wpływu na przetwarzanie zgodne z prawnie dopuszczalnymi podstawami innymi niż zgoda.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych w Pani/Pana jurysdykcji w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych osobowych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat złożenia skargi, należy kontaktować się z lokalnym organem ds. ochrony danych.

Istotne zmiany w polityce prywatności

Spencer Stuart zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny. Jeśli w Polityce Prywatności nastąpią istotne zmiany, zamieścimy je tutaj i podejmiemy odpowiednie środki, aby powiadomić Panią/Pana na bieżąco. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności, aby nie przegapić istotnych zmian.

Jeśli ma Pani/Pan jakieś pytania w sprawie swoich danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości do Spencer Stuart e-mailem na adres: privacy@spencerstuart.com.


Polityka dotycząca plików cookie i adresu IP

Spencer Stuart może wykorzystywać pliki cookie przeglądarki na tej witrynie. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości danych, które są pobierane na Pani/Pana komputer lub urządzenie mobilne podczas odwiedzania przez Panią/Pana witryny. Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej adekwatnego doświadczenia o wyższej jakości, poprzez zapisywanie preferencji użytkownika i monitorowanie trendów użytkownika.

Poprzez korzystanie z naszej witryny www.spencerstuart.com wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z niniejszą polityką dotyczącą plików cookie.

Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na wykorzystywanie tych plików cookie, prosimy o wyłączenie ich według instrukcji podanej na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ lub poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w sposób wskazany poniżej, aby uniemożliwić umieszczanie plików cookie z tej witryny na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Wykorzystujemy zindywidualizowany i autorski kod JavaScript dostarczany przez zintegrowane platformy podmiotów zewnętrznych, w tym, – choć nie wyłącznie – Google Analytics, Google Tag Manager, Quantcast, Crazy Egg i Visual Website Optimizer, do gromadzenia i przekazywania informacji na temat odwiedzających ich serwery. Gdy użytkownik odwiedza witrynę SpencerStuart.com, wspomniany kod nawiązuje kontakt z serwerami platform odpowiednich podmiotów zewnętrznych i przesyła wyżej wymienione dane. Wspomniane dane są przechowywane bez danych umożliwiających identyfikację na serwerze podmiotu zewnętrznego na potrzeby analizy, której celem będzie udoskonalenie i zapewnienie kontekstowego doświadczenia gościom odwiedzającym witrynę.

Niezbędne pliki cookie – Te pliki są niezbędne, aby umożliwić Pani/Panu poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, np. uzyskanie dostępu do zabezpieczonych obszarów witryny. Wykorzystywanie plików cookie może także pozwolić nam na zautomatyzowanie dostępu do chronionych hasłem części witryny, aby nie było konieczne wprowadzanie hasła przy każdej wizycie.

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności – Dzięki tym plikom witryna może zapamiętywać dokonywane przez Panią/Pana wybory i oferować ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Wspomniane pliki mogą również służyć do świadczenia usług w określony przez Panią/Pana sposób, np. zestawiania danych w raporcie.

Pliki cookie dotyczące wydajności – Pliki te gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzysta Pani/Pan z naszej witryny, np. jakie strony Pani/Pan odwiedza i jak często. Wspomniane pliki cookie nie gromadzą danych umożliwiających Pani/Pana identyfikację. Wszelkie dane gromadzone przez te pliki są zbiorcze, a co za tym idzie – anonimowe. Służą one do udoskonalania naszej witryny oraz usług, jakie świadczymy na Pani/Pana rzecz.

Ponadto, wyszukujemy adres IP, w celu dokładniejszego pomiaru danych demograficznych naszych użytkowników. Spencer Stuart monitoruje adresy IP także w celach bezpieczeństwa, analizy trendów, zarządzania witryną, śledzenia ruchu użytkowników i zbierania danych demograficznych na szeroką skalę w celu zbiorczego wykorzystania. Adres IP komputera, z którego Pani/Pan wchodzi na witrynę www.spencerstuart.com, nie jest powiązany z danymi osobowymi, których nam Pani/Pan dostarcza w innych przypadkach.

Jak kontrolować pliki cookie?

W większości przeglądarek internetowych może Pani/Pan usuwać pliki cookie z twardego dysku komputera, blokować wszystkie pliki cookie lub otrzymywać ostrzeżenia przed zapisaniem plików cookie na swoim komputerze. Dalsze informacje na temat tych funkcji oraz sposobu ich używania znajdują się w instrukcji Pani/Pana przeglądarki (zwykle dostępnej w funkcji „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj”). Proszę pamiętać, że niektóre części lub funkcje witryny mogą być niedostępne, jeśli Pani/Pana przeglądarka nie akceptuje plików cookie.

Dalsze informacje na temat plików cookie, m.in. o tym, jak sprawdzić, czy pliki cookie zostały umieszczone na Pani/Pana urządzeniu oraz jak zarządzać tymi plikami i usuwać je, są dostępne na stronie: www.allaboutcookies.org.