Skip to Main Content

Privatumo Politika

Įvadas

„Spencer Stuart“ siekia saugoti Jūsų asmens duomenų privatumą. Šiame pareiškime apibendrinta mūsų politika dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir perdavimo, su tuo susijusios tokių duomenų bei Jūsų teisių apsaugojimui „Spencer Stuart“ taikomos priemonės.

Mūsų renkama informacija

„Spencer Stuart“ yra lyderystės konsultacijų ir darbuotojų paieškos įmonė, renkanti, naudojanti ir sauganti įvairius asmens duomenis, būtinus tokių paslaugų teikimui.

Darbuotojų paieškos duomenys

Jei esate potencialus kandidatas kurioje nors iš mūsų atliekamų darbuotojų paieškų, mūsų renkamų asmens duomenų kategorijos gali apimti: kontaktų informaciją (el. pašto adresą, adresą, telefono numerį), darbo istoriją, išsilavinimo istoriją, socialines veiklas, atlyginimo informaciją (kur leidžia įstatymai), profesinę patirtį, kalbas, fotografijas, individualius gebėjimus ir pasirinkimus, asmenybės savybes, charakterio bruožus, profesinio stiliaus ypatybes, darbines kompetencijas, pokalbių užrašus, įrašus bei jų tranksripcijas (jei yra), identifikacinius duomenis (civilinės / santuokinės būklės, lyties, tautybės / pilietybės) bei kontaktų istoriją. Tokie duomenys gali būti tiesiogiai įgyjami iš Jūsų, iš viešai pasiekiamų šaltinių ir (arba) trečiųjų šalių, pvz., šaltinių (atsiliepimų teikėjų), iš Jūsų profesinių tinklų profilio, žinių pranešimų ir mūsų įgaliotų biografijų tikrintojų.

Siekdami suderinti mūsų paieškų procesą su mūsų lygių galimybių įsipareigojimu, mes galime rinkti informaciją apie Jus (tinkamomis aplinkybėmis ir laikantis vietinių įstatymų), kuri gali būti įslaptinta kaip įvairovės informacija (pvz., Jūsų etninė kilmė, lytis, neįgalumas, amžius, seksualinė orientacija, religija arba įsitikinimai ir (arba) socialinė-ekonominė istorija). Papildomai, kai kuriems mūsų klientams taikant įdarbinimo įvairovės reikalavimus, „Spencer Stuart“ gali reikėti pasidalinti tokia informacija tokia apimtimi, kiek susiję su Jūsų aplinkybes apimančia paieška.

Lyderystės konsultaciniai duomenys

Jei Jūs dalyvaujate mūsų Individualaus stiliaus, Darbuotojų žvalgymo (Exl) vertinimuose, arba vertinami kaip mūsų paslaugų dalis, mes galime rinkti tokią informaciją: Jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas, kultūrinė-stilistinė istorija, kvalifikacijos, darbo patirtis, informacija apie Jūsų įdarbinimą, pareigas darbe, Jūsų profesines pažiūras ir nuomones, taip pat bet kurią kitą informaciją bei atsakymus, kuriuos Jūs pateikėte priemonių apžvalgų bei apklausų metu (įskaitant, kur taikomi apklausų įrašai bei tokių įrašų transkripcijos). Papildomų asmens duomenų, pvz. amžiaus, lyties ir tautybės teikimas yra savanoriškas ir nepaveiks vertinimo rezultatų.

Nuorodiniai arba šaltinių duomenys

Jei esate asmuo, teikiantis asmeninę nuorodą arba informaciją apie kandidatą (atsižvelgiant į aplinkybes, pagal kurias galėtume priskirti Jus Nuorodos teikėjui arba šaltiniui), mes galime rinkti ir apdoroti Jūsų kontaktų informaciją, kai kurią profesinę informaciją (pvz., pareigas, profesiją, kvalifikacijas ir įdarbinimo istoriją), taip pat Jūsų ryšius su kandidatu. Šią informaciją mes galime rinkti tiesiogiai iš Jūsų, iš kandidato arba iš viešai pasiekiamų šaltinių. Mes naudosime šią informaciją informacijos rinkimui apie reikiamą potencialų kandidatą, pavyzdžiui, Jūsų ryšį, patirtis ir nuomones apie tokį potencialų kandidatą. Bet kurios Jūsų apie kandidatą pateiktos nuorodos ar informacija nebus priskiriama Jums, jei tuo bus dalinamasi su trečiosiomis šalimis. Taip pat mes galime naudoti Jūsų kontaktų duomenis kreipiantis į Jus dėl bet kurių mūsų paslaugų, kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti.

Klientų arba tiekėjų duomenys

Jei esate „Spencer Stuart“ klientas arba tiekėjas, mes rinksime ir naudosime informaciją apie Jūsų bendrovę ir Jūsų bendrovės asmenis, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums bei tęsti mūsų verslo ryšius. Renkami duomenys įprastai apima Jūsų kontaktų informaciją (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pareigas darbe ir su Jūsų tarnyba susijusius darbinius įrašus).

Kur laikomi asmens duomenys – įpareigojančios verslo taisyklės

Surinkta asmenų informacija yra laikoma „Spencer Stuart“ priklausančioje pasaulinėje duomenų bazėje, kuri yra pasiekiama visiems „Spencer Stuart“ biurams pasaulyje. Išsamus mūsų biurų sąrašas yra mūsų svetainėje (www.spencerstuart.com/global-locations). Siekiant užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenims būtų taikoma tinkama apsauga, greta šioje Privatumo politikoje išdėstytų privatumo praktikų, „Spencer Stuart“ įdiegė Įpareigojančių verslo taisyklių komplektą, kuriam pritarė įvairios Europos Sąjungos privatumą saugančios įstaigos. Šios Įpareigojančios verslo taisyklės yra „Spencer Stuart“ skirtos adekvačiai kandidatų ir vertinamų asmenų asmens duomenų apsaugai, neatsižvelgiant į tai, kur yra patalpinti mūsų apie juos surinkti duomenys. Visas Įpareigojančių verslo taisyklių komplektas yra čia.

Jei pageidautumėte daugiau informacijos apie Įpareigojančias verslo taisykles, prašome kreiptis į „Spencer Stuart“ el. paštu: privacy@spencerstuart.com.

Kaip mes naudojame asmens duomenis

Mes neapdorosime Jūsų asmens informacijos būdu, nesuderinamu su paaiškintu šioje Privatumo politikoje, ir mes dėsime visas pastangas užtikrinimui, kad duomenys būtų tikslūs, išsamūs, galiojantys ir patikimi jų numatytai naudojimo paskirčiai.

Kandidatų ir vertinimų informacija

Duomenys yra naudojami įprastoje mūsų verslo eigoje teikiant mūsų paslaugas mūsų klientams. Tai gali apimti vertinimą dėl Jūsų tinkamumo vadovaujančių ir nevadovaujančių darbuotojų pareigoms, Jūsų asmens pateikimą kaip galimo kandidato galimiems darbdaviams („Spencer Stuart“ klientams), kreipimąsi į Jus dėl paskyrimų (ieškant darbuotojų ar juos vertinant) arba tikslinant Jūsų bylos duomenis.

Jūsų asmens informacija taip pat gali būti perduota trečiosioms šalims, kurias mes įdarbiname paslaugų teikimui, pavyzdžiui, išsilavinimo duomenų tikrinimui ir (arba) biografijos tikrinimui, tokia apimtimi, kad atliekami tikrinimai būtų tinkami ir atitiktų vietinius įstatymus. Tai apima paslaugų teikėjus mūsų trečiosioms šalims, vykdantiems funkcijas mūsų vardu, pavyzdžiui, surinktų dokumentų saugotojus ir apklausų transkripcijų paslaugų teikėjus, kurių bus reikalaujama, kad apdorotų Jūsų asmens informaciją pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir šią Privatumo politiką. Jūsų asmens informacija taip pat gali būti perduota Atsiliepimų teikėjams arba Šaltiniams, siekiant gauti papildomos informacijos apie Jus, tam, kad savo klientams galėtume pateikti tikslesnę informaciją apie Jus.

Galiausiai, Jūsų informacija gali būti perduota bet kuriai kompetentingai teisėsaugos, reguliuojančiajai ar vyriausybinei įstaigai arba teismui, jei tektų pasinaudoti mūsų įstatyminėmis teisėmis, apsaugoti Jūsų interesus ar kitaip, kaip reikalaus galiojantys įstatymai.

Nuorodiniai arba šaltinių duomenys

Surinktus duomenis mes naudosime informacijos gavimui apie Jūsų patirtį, mintims ir nuomonėms apie konkretų ar galimą kandidatą. Jei kandidatas pateiks mums Jūsų duomenis kaip Atsiliepimo teikėjo, mes galėsime perduoti Jūsų informaciją savo klientams, kad jie galėtų įvertinti kandidato tinkamumą konkrečioms pareigoms. Bet kurios Jūsų, kaip Atsiliepimų teikėjo ar Šaltinio į „Spencer Stuart“ pateiktos nuorodos, nuomonės ar atsiliepimai jokiu būdu nebus siejami su Jumis, jei bus perduodamos klientui. Taip pat mes galime naudoti Jūsų kontaktų duomenis kreipiantis į Jus dėl bet kurių mūsų paslaugų, kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti.

Klientų arba tiekėjų duomenys

Surinkti duomenys bus naudojami pagal Jūsų ir mūsų teikiamų paslaugų kontekstą. Mes taip pat galime naudoti duomenis kitiems verslo tikslams, įskaitant duomenų analizę, vertinimus ir statistiką. Taip pat mes galime naudoti surinktus duomenis kreipiantis į Jus dėl bet kurių mūsų paslaugų, kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti.

Intelektinė nuosavybė

Kartais mes galime kreiptis į Jus dalindamiesi intelektiniu turtu ir lyderystės idėjomis, kurias mes skelbėme ir kurios, mūsų manymu, galėtų Jus sudominti ar galėtų turėti reikšmės Jūsų vaidmeniui Jūsų organizacijoje. Bet kuriuo metu galite atsisakyti tokių pranešimų.

Kvietimai į renginius

Kartais mes galime kreiptis į Jus kviesdami dalyvauti pagal verslo sritį ar vaidmenis organizuojamame renginyje, pavyzdžiui, pokylyje ar labdaros renginyje. Bet kuriuo metu galite atsisakyti tokių pranešimų.

Rinkos žvalgyba

Mes galime saugoti ir naudoti asmens informaciją tyrimų, vertinimų, rinkos įvertinimo tikslais, siekdami plėtoti savo paslaugas ir intelektinę nuosavybę, išlikti rinkos standartų lygyje.

Teisiniai Jūsų asmens informacijos tvarkymo pagrindai

Teisinis „Spencer Stuart“ pagrindas šioje Politikoje aprašytos informacijos rinkimui ir naudojimui priklauso nuo pačios asmens informacijos ir taikomų tvarkymo veiksmų bei jos įgijimo konteksto.

Darbuotojų paieška

Mes tvarkysime pagrindinę apie Jus gautą asmens informaciją, pvz., kontaktų duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris) ir informaciją, kuri įprastai pateikiama gyvenimo ir kompetencijų aprašymuose (CV – išsilavinimo istorija, įdarbinimo istorija, profesinė patirtis, atlyginimų istorija, kai tai leidžia vietiniai įstatymai, ir kt.), taip pat bet kurią papildomą informaciją, kuri mums galėtų padėti siūlant geriausius individus jiems tinkamiausioms pareigoms (atsižvelgiant į jų profesinius bei persikėlimo interesus) teisėto domėjimosi pagrindu, ar kitais teisiniais pagrindais (pavyzdžiui, siekiant Sutikimo), kai tai reikalaujama pagal vietinius įstatymus, su sąlyga, kad tokios informacijos tvarkymo atžvilgiu Jūsų asmeniniai privatumo interesai ar teisės bei laisvės nėra svarbesni, kaip nustato įstatymai.

Mums įžengus į vėlesnius paieškų proceso etapus, prašysime Jūsų pasirašyti Sutikimą, leidžiantį mums tvarkyti (ir perduoti mūsų klientams bei biografijos tikrintojams, jei tai tai būtų reikalinga paieškų procesui) bet kurią informaciją, reikalingą biografijos patikrinimams ir (arba) pagal įdarbinimo įvairovės reikalavimus, įskaitant bet kurią galimai jautrią informaciją, kuri galėtų iškilti darbinių pokalbių metu, taip pat bet kurias įžvalgas, kurias mes pateiktumėme mūsų klientams aukščiau minėtais pagrindais.

Jei atitinkamame proceso etape mes negalėtume gauti Jūsų Sutikimo, visa mūsų įdarbinimo įvairovės tikslais tvarkoma informacija bus apdorojama esminio visuomenės intereso pagrindu arba pagal taikomus įstatymus ir (arba) pagal vietinių valdžios įstaigų nurodytus reikalavimus. Tačiau, mums reikėtų gauti Jūsų Sutikimą, prieš perduodant tokią informaciją mūsų klientams.

Lyderystės konsultacinės paslaugos

Mes apdorosime naudojant mūsų nuosavus vertinimo metodus ir instrumentus, taip pat Jūsų kontaktų informaciją bei duomenis apie Jūsų įdarbinimą bei istoriją (kaip apibūdinta aukščiau) vadovaudamiesi teisėto intereso pagrindais arba kitais teisiniais pagrindais (pvz., Sutikimo), kai to reikalauja vietiniai įstatymai, siekdami teikti savo paslaugas mūsų klientams.

Apklausos – pokalbiai

Siekdami palengvinti Pokalbių procesus mūsų Personalo paieškos ir Lyderystės konsultacijų tarnyboms, mes galime pareikalauti, kad Pokalbiai būtų įrašomi, o vėliau juos transkribuotų tretieji asmenys, siekiant gautos informacijos visiško tikslumo mūsų nagrinėjimų metu. Jei bus numatytas planinis įrašomas pokalbis, prieš įrašymą mes gausime Jūsų sutikimą.

Jei Jums reikėtų papildomos informacijos apie teisinius pagrindus, pagal kuriuos mes tvarkome Jūsų asmens informaciją, galite kreiptis į mus, čia: privacy@spencerstuart.com.

Informacijos sauga ir patikimumas

Neteisėto pasiekimo, duomenų tikslumo išlaikymo ir tinkamo informacijos naudojimo užtikrinimui, „Spencer Stuart“ įdiegė atitinkamas teisines, fizines, technines bei saugos procedūras, kurios saugo konfidencialumą bei surinką asmenų informaciją, neleidžia atsitiktinių praradimų, neteisėto pasiekimo arba neteisėto tvarkymo. Šios priemonės bus nuolat peržiūrimos ir atnaujinamos, kad išliktų teisinės ir technologinės pažangos lygyje.

Išlaikymas

„Spencer Stuart“ laikys Jūsų asmens duomenis tik tiek, kol duomenų reikės tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti ir naudojami. Jūsų informacijos laikymo trukmės atžvilgiu bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

  • Mes laikysime asmens duomenis tiek ilgai, kiek palaikysime aktyvius ryšius su Jumis.
  • Pasibaigus mūsų santykiams su Jumis, Jūsų asmens duomenys vis dar gali būti aktualūs mūsų einamiesiems ar teisėtiems ateities verslo tikslams, pavyzdžiui, mums gali reikėti išlaikyti kai kurią asmens informaciją mūsų verslo ataskaitoms, kai mes esame suteikę Jums pareigas, ar kai mums reikėtų nustatyti, naudoti ir ginti mūsų įstatymines teises.
  • Kai kuriuos duomenis gali reikėti saugoti dėl to, kad parodytume įvykdę savo įsipareigojimus mūsų klientams ar tęstume bet kuriuos savo įsipareigojimus, kai esame įvykdę kliento užduotį, kurioje Jūs dalyvavote.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę pasiekti, ištrinti, taisyti, naujinti arba išbaigti savo asmens duomenis arba pareikalauti, kad „Spencer Stuart“ daugiau į Jus nesikreiptų. Papildomai, Jūs turite teisę pareikalauti Jūsų asmens duomenų perdavimo trečiajam asmeniui, prieštarauti Jūsų asmens informacijos tvarkymui, reikalauti, kad neleistume Jūsų asmens informacijos tvarkymo, kad atšauktumėte savo Sutikimą bet kuriuo metu. Jei pageidaujate pasinaudoti bet kuria šių teisių, galite kreiptis privacy@spencerstuart.com.

Jei pareikalausite, kad pašalintume Jūsų asmens duomenis iš mūsų duomenų bazės, žinokite, kad mes galime pasilikti minimalų informacijos apie Jus kiekį ir įrašyti Jūsų pageidavimą dėl duomenų pašalinimo bei laikyti įrašą mūsų klientų informavimui. Jei Jūsų asmens duomenų pašalinimas (arba anonimizavimas, jei taikytina) yra neįmanomas (pavyzdžiui, dėl to, kad Jūsų informacija yra saugoma archyvų kopijose), tuomet mes saugiai saugosime Jūsų asmens informaciją ir izoliuosime ją nuo visų tolimesnių tvarkymų iki tol, kai bus įmanomas jos pašalinimas.

Jei mes rinkome ir tvarkėme Jūsų asmens informaciją pagal Jūsų sutikimą, Jūs galite atšaukti savo Sutikimą bet kuriuo metu. Jūsų Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki atšaukimo atliktam tvarkymui, vykusiam kitais nei Sutikimas teisiniais pagrindais.

Galiausiai, Jūs turite teisę pateikti skundą atitinkamai Jūsų jurisdikcijos duomenų apsaugos įstaigai apie mūsų vykdomą Jūsų asmens informacijos kaupimą ir naudojimą. Daugiau informacijos apie skundo pateikimą sužinosite kreipęsi į vietinę duomenų apsaugos įstaigą.

Privatumo politikos pakeitimai

„Spencer Stuart“ turi teisę keisti ar papildyti Privatumo politiką bet kuriuo metu, dėl bet kurios priežasties. Kai Privatumo politikoje atsiras pakeitimų, apie šiuos pakeitimus mes pranešime ir imsimės atitinkamų priemonių Jūsų informavimui. Kviečiame kartais patikrinti šią Privatumo politiką, kad būtumėte tinkamai informuoti.

Jei turite klausimų apie savo asmens informaciją, prašome kreiptis į „Spencer Stuart“ el. paštu: privacy@spencerstuart.com.