Skip to Main Content

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost Spencer Stuart je odpovědná za ochranu Vašich osobních údajů. V tomto prohlášení jsou shrnuty naše zásady týkající se shromažďování, používání a předávání Vašich osobních údajů, způsoby zabezpečení, které společnost Spencer Stuart využívá pro ochranu takových údajů, a Vaše práva, která s tím souvisejí.

Údaje, které shromažďujeme

Společnost Spencer Stuart je lídrem v oblasti prémiového segmentu „Executive Search and top management advisory“, která shromažďuje, používá a archivuje různé osobní údaje potřebné k poskytování svých služeb.

Údaje o vyhledávaných kandidátech

Pokud jste potenciálním kandidátem pro jeden z našich „executive search“ projektů, k údajům, které shromažďujeme, mohou patřit: kontaktní údaje (e-mailová adresa; adresa; telefonní číslo), pracovní kariéra, dosažené vzdělání, sociální činnost, údaje o mzdě (pokud to příslušná legislativa umožňuje), profesní zkušenosti, znalost jazyků, fotografie, individuální schopnosti a preference, osobnost, povahové rysy, Profil profesionálního stylu, kompetence, poznámky z pracovního pohovoru (pokud se požadují), osobní údaje (občanství, rodinný stav, pohlaví, národnost) a historie komunikace. Tato data mohou být získána přímo od Vás, z veřejně dostupných zdrojů nebo od někoho jiného, jako jsou např. referenti, Váš profesní životopis, který je na internetových stránkách, zprávy v médiích a naši autorizovaní zprostředkovatelé vyhodnocující životopisy kandidátů.

Společnost Spencer Stuart o Vás nevyhledává žádné citlivé informace, pokud to není odůvodněno získáním dané pracovní pozice, a doporučujeme, abyste informace takové povahy sami nikomu neposkytovali, pokud to není nezbytně nutné.

Údaje o poradenství pro vedoucí pracovníky

Pokud se účastníte našeho dotazníku Profil profesionálního stylu nebo jste hodnoceni v rámci našich služeb, můžeme o Vás shromažďovat informace, jako je Vaše jméno a e-mailová adresa, kulturní prostředí, z něhož pocházíte, kvalifikace, pracovní zkušenosti, podrobnosti týkající se Vašeho zaměstnání, pracovních odpovědností, Vašich profesních názorů a postojů a také jakékoli další informace a reakce, které poskytnete pro hodnotící kritéria a pohovory. Poskytnutí dalších osobních údajů, jako je věk, pohlaví a národnost je dobrovolné, a na vyhodnocení Vaší způsobilosti nebude mít vliv.

Reference a zdrojová data

Pokud jste jako fyzická osoba poskytli osobní reference nebo zpětnou vazbu pro nějakého uchazeče (v závislosti na okolnostech Vás můžeme klasifikovat jako referenční osobu nebo zdroj), můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše kontaktní údaje, určité profesní údaje (například titul, povolání, kvalifikaci a historii zaměstnání) a Vaše spojení s uchazečem. Tyto údaje můžeme získat od Vás, od kandidáta nebo z veřejně dostupných zdrojů. Tyto informace použijeme ke shromáždění informací o daném potenciálním kandidátovi, například Vaše spojení na něj, Vaše zkušenosti s ním a Váš názor na něj jako na potenciálního kandidáta. Pokud získané informace budeme poskytovat třetím stranám, veškeré reference nebo zpětná vazba, kterou o daném kandidátovi poskytnete, nebudou přisuzovány Vám. Můžeme využít také Vaše kontaktní údaje k tomu, abychom se s Vámi spojili ohledně nabídnutí našich služeb, které by Vás dle našeho mínění mohly zajímat.

Údaje o klientech a dodavatelích

Pokud jste klient nebo dodavatel společnosti Spencer Stuart, budeme shromažďovat a používat informace o Vaší firmě a osobách ve Vaší firmě za účelem splnění našich závazků vůči Vám a v souvislosti s našimi obchodními vztahy. Shromažďovaná data budou většinou obsahovat Vaše kontaktní údaje (například jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, pracovní pozici a profesní záznamy týkající se našich služeb).

Kde se uchovávají osobní údaje ‒ závazná firemní pravidla

Osobní údaje se uchovávají v globální soukromé databázi společnosti Spencer Stuart, k níž mají přístup pobočky společnosti Spencer Stuart po celém světě. Úplný seznam našich poboček najdete na našich webových stránkách (www.spencerstuart.com/global-locations). Abychom mohli garantovat zavedení vhodných a náležitých opatření pro uchovávání osobních údajů, kromě zásad pro ochranu osobních údajů uvedených v tomto dokumentu nazvaném Zásady ochrany osobních údajů, společnost Spencer Stuart zavedla také soustavu závazných firemních pravidel, která byla schválena národními úřady pro ochranu osobních údajů v mnoha členských zemích Evropské unie. Tato závazná firemní pravidla jsou pro společnost Spencer Stuart zákonem, jehož cílem je poskytnout náležitou ochranu osobních údajů kandidátů a dalších lidí, jejichž údaje společnost Spencer Stuart zpracovává , a to bez ohledu na to, kde se dané údaje zpracovávají. Úplné znění našich závazných firemních pravidel najdete zde.

Pokud byste o našich závazných firemních pravidlech chtěli získat podrobnější informace, pošlete prosím společnosti Spencer Stuart e-mail na adresu privacy@spencerstuart.com.

Jak používáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nebudeme používat žádným způsobem, který by nebyl v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, a vyvineme co největší úsilí, abychom zajistili, že tyto údaje budou přesné, úplné, aktuální a spolehlivé pro daný účel.

Údaje o kandidátech a o vyhodnocení

Tyto údaje se používají obvyklým způsobem pro náš byznys s cílem poskytnout našim klientům požadované služby. To může zahrnovat posouzení toho, zda jste vhodnými kandidáty na danou exekutivní či neexekutivní pozici, Vaši prezentaci jako vhodného kandidáta pro potenciální zaměstnavatele (klienty společnosti Spencer Stuart), kontaktování Vás kvůli dané pracovní pozici (vyhledávání nebo vyhodnocení exekutivních pracovníků) či ověření detailů z Vašeho profilu.

Vaše osobní údaje můžeme také předat třetím stranám se kterými spolupracujeme a které pro nás zajišťují služby jako například kontrolu dosaženého vzdělání a Vaši profesní historie, a to do té míry, která je vhodná a je v souladu s místní legislativou, a také třetím stranám tvořeným našimi poskytovateli služeb, kteří pro nás vykonávají různé činnosti, jako například archivační služby, přičemž všichni tito dodavatelé musejí zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme předat také referentům , aby o Vás mohli získat další informace, a my tak mohli našim klientům předat Váš přesnější pracovní profil.

Nakonec Vaše osobní údaje mohou být předány také jakémukoliv kompetentnímu úřadu, který na ně má ze zákona právo, nebo soudu, pokud je to nezbytné, abychom se domohli svých práv, chránili Vaše zájmy nebo aby bylo učiněno za dost zákonným požadavkům.

Reference

Shromážděné údaje využijeme k tomu, abychom získali informace o Vašich zkušenostech, myšlenkách a názorech na daného kandidáta nebo potenciálního kandidáta. Pokud nám kandidát poskytne Vaše údaje a uvede Vás jako referenta , můžeme Vaše kontaktní údaje předat našim klientům, aby mohli vyhodnotit daného kandidáta pro konkrétní pracovní pozici. Veškeré reference, názory a zpětná vazba, které poskytnete jako referent , se nebudou v žádném případě Vám, pokud budou sdíleny s klientem. . Můžeme využít také Vaše kontaktní údaje k tomu, abychom se s Vámi spojili ohledně nabídnutí našich služeb, které by Vás dle našeho mínění mohly zajímat.

Údaje o klientech a dodavatelích

Shromážděné údaje budou použity v kontextu našich nebo Vašich služeb. Údaje můžeme použít také pro jiné obchodní účely, včetně analýzy dat, srovnávacích analýz a statistických údajů. Vaše kontaktní údaje můžeme použít k tomu, aby bylo možné se s Vámi spojit ohledně našich služeb, které by Vás dle našeho mínění mohly zajímat.

Duševní kapitál

Čas od času Vás můžeme kontaktovat s cílem sdílet duševní kapitál a myšlenky, které jsme publikovali, pokud se budeme domnívat, že by Vás to mohlo zajímat nebo by to mohlo být užitečné pro Vaši pracovní pozici ve firmě. Kdykoli se můžete ze seznamu pro přijímání takových žádostí odhlásit.

Pracovní schůzky

Čas od času Vás můžeme kontaktovat s pozváním na nějakou událost ve Vašem oboru nebo s ohledem na Vaši pracovní pozici ‒ například na večeři nebo na charitativní akci. Kdykoli se můžete ze seznamu pro přijímání takových pozvánek odhlásit.

Právní podklad pro zpracovávání Vašich osobních údajů

Právní podklad pro shromažďování a nakládání s osobními údaji v těchto zásadách společnosti Spencer Stuart závisí na zpracovávaných osobních údajích a na kontextu, v němž byly získány.

Budeme zpracovávat Vaše základní osobní údaje jako jsou například Vaše kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) a informace, které jsou běžně součástí životopisu (dosažené vzdělání, předchozí zaměstnání, profesní zkušenosti, Vaše mzda v minulosti, pokud je to zákonem dovoleno atd.), kompetence a také jakékoli doplňující informace, které nám pomohou při zprostředkování kontaktu mezi Vámi a obsazovanou exekutivní pracovní pozicí (například profesní poptávka nebo poptávka po stěhování), nebo údaje, které jsme obdrželi v rámci našich poradenských služeb , a to na základě zákonných požadavků a za předpokladu, že zpracovávání takových informací není zakázáno v našich zásadách ochrany osobních údajů a nebude to v rozporu s Vašimi právy a svobodami zaručenými zákonem.

Jakmile postoupíme k dalším fázím procesu vyhledávání, požádáme Vás o podpis formuláře se souhlasem k dalšímu zpracování osobních údajů. Týká se to například doplňujících informací, které se mohou objevit při procesu vyhledávání, které poskytnete při pracovních pohovorech, informací získaných při využití vlastních vyhodnocovacích technik a nástrojů, citlivých osobních informací (pokud se rozhodnete je sdělit) a také dalších poznatků, které můžeme sdělit našim klientům.

Pokud si přejete získat více informací ohledně právních podkladů, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@spencerstuart.com.

Zajištění a ochrana informací

Abychom ve společnosti Spencer Stuart předešli neoprávněnému přístupu k údajům, dbáme na jejich přesnost a správné použití. Zavedli jsme potřebná právní, fyzická, technická a bezpečnostní opatření s cílem chránit důvěrnou povahu a zabezpečení shromážděných osobních údajů a chceme předcházet nechtěnému úniku informací, neoprávněnému přístupu k datům nebo jejich nezákonnému zpracovávání. Tato opatření se čas od času revidují a aktualizují, aby odpovídala právním a technickým požadavkům.

Uchovávání dat

Společnost Spencer Stuart bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný účel, za nímž byly získány a použity. Při uchovávání Vašich údajů se řídíme následujícími kritérii:

  • Osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy s Vámi budeme v aktivním kontaktu;
  • Jakmile náš vztah v rámci určitého projektu skončí, Vaše osobní údaje mohou být pro nás stále relevantní pro aktuální nebo budoucí obchodní účely. Například můžeme být požádáni, abychom uchovali určité osobní údaje pro naše obchodní záznamy, pokud jste byli námi obsazeni do pracovní pozice, nebo abychom mohli podložit, uplatnit nebo hájit svá zákonná práva;
  • Určitá data možná bude nutné uchovat proto, abychom prokázali, že dodržujeme předpisy a že plníme své závazky vůči našim klientům nebo že dále dodržujeme všechny své závazky i po dokončení projektu pro naše klienty, což se může týkat i Vás.

Vaše práva

Máte právo na přístup, vymazání, úpravu, aktualizaci nebo doplnění Vašich osobních údajů, máte také právo požádat o sdělení Vašich osobních údajů třetí straně nebo požádat společnost Spencer Stuart o to, aby Vás už nekontaktovala. Navíc máte právo nesouhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů, požádat nás o jejich omezené zpracování, požádat o jejich sdělení třetí straně nebo kdykoli svůj souhlas zrušit. Pokud chcete některá z těchto svých práv využít, můžete nám napsat na adresu privacy@spencerstuart.com.

Pokud budete chtít, abychom Vaše osobní údaje odstranili z naší databáze, vezměte prosím na vědomí, že minimum Vašich osobních údajů můžeme uchovat, abychom zabránili tomu, že bychom vás v budoucnosti kontaktovali, abychom si poznačili Vaše přání, že Vaše data mají být vymazána a abychom si uchovali záznamy, které jsme sdělili našim klientům.

Podobně pokud jsme shromáždili a zpracovali Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv zrušit. Zrušení souhlasu nemá vliv na jakékoli zpracování osobních údajů provedené ještě před zrušením souhlasu a nemá ani vliv na zpracování osobních údajů prováděné v souladu se zákonnými požadavky, kterých se souhlas netýká.

Máte také možnost podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi, přičemž tato stížnost se může týkat shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Další informace k tomu, jak takovou stížnost podat, zjistíte u úřadu na ochranu osobních údajů ve Vaší zemi.

Zásadní změny v zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Spencer Stuart si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu upravit nebo pozměnit zásady ochrany osobních údajů. Pokud v zásadách ochrany osobních údajů dojde k významným změnám, budeme je publikovat zde a také podnikneme příslušná opatření, abyste o nich byli informováni. Kontrolujte prosím čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste měli aktuální informace.

Pokud máte ohledně Vašich osobních údajů nějaké otázky, napište prosím společnosti Spencer Stuart e-mail na adresu privacy@spencerstuart.com.